Dzień: 7 września 2018

Wyniki zapytania ofertowe 3/RPSW/2018 – v1

7/09/2018

W związku z realizacja projektu pt. „nr RPSW.08.04.02-26-0015/17, na terenie województwa świętokrzyskiego (powiat: konecki, kielecki, skarżyski), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 08. Rozwój Edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania 08.04 Kształcenie ustawiczne dla osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, PRETENDER Adrian Wronka, informuje, iż […]