O projekcie

Cel projektu

Nabycie kwalifikacji w zakresie znajomości języka angielskiego zgodnie z ESOKJ potwierdzonym uzyskaniem certyfikatu TELC lub równoważnym na poziomie A2 lub znajomości obsługi komputera zgodnie z rama DIGCOMP na poziomie A, przez min. 90% wśród 528 os.(276K/252M) uczestników projektu o niskich kwalifikacjach w wieku 25 lat i więcej uczących się pracujących lub zamieszkujących na obszarze powiatów kieleckiego, koneckiego i skarżyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w okresie od 01.03.2018 do 31.10.2018.

Założenia projektu:

 • Projekt zakłada przeprowadzenie kursu językowego (angielski) lub kursu komputerowego.
 • Projekt przewiduje:
 • udział w kursie językowym na poziomie A1 (60 godzin szkoleniowych), a następnie udział w kursie językowym na poziomie A2 (60 godzin szkoleniowych).
 • uczestnik/czka projektu będzie zobowiązany/na do wzięcia udziału w obydwu ścieżkach szkoleniowych (A1 i A2). Łącznie na Uczestnika/czkę szkolenia przypada zatem 120 godzin kursu.

lub

 • Udział w kursie komputerowym na poziomie A (120 godzin szkoleniowych).
 • Uczestnicy kursów podzieleni zostaną na grupy 12 osobowe
 • Szkolenia odbywać się będą zarówno w tygodniu (w godzinach porannych, popołudniowych i wieczornych), jak i w weekendy, w zależności od preferencji uczestników/czek projektu.
 • Uczestnicy będą mieli zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców.
 • Szkolenia zakończą się egzaminem certyfikującym TELC lub równoważnym (w przypadku szkoleń językowych) lub ECCC DIGCOMP lub równoważnych (w przypadku szkoleń komputerowych).
 • Dla osób w wieku 50+ w celu ułatwienia nauki, opracowany zostanie kontent (andragogika).
 • Osoby z niepełnosprawnościami będą uczestniczyć w zajęciach razem z osobami pełnosprawnymi.
 • Sale dydaktyczne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Planowane efekty:

Uzyskanie certyfikatów TELC lub równoważnym na poziomie A2 oraz ECCC DIGCOMP A lub równoważnym u min. 90% uczestników projektu. Kursy na poziomie podstawowym umożliwi uczestnikom podnoszenie wiedzy na wyższych poziomach biegłości językowej w późniejszym okresie. Wpłynie to korzystnie na postrzeganie uczestników projektu przez pracodawców, tym samym umożliwi ewentualny awans zawodowy/podwyżkę wynagrodzenie wśród osób pracujących lub podjęcie zatrudnienia przez osoby bez pracy.

Okres realizacji projektu:

01.03.2018-31.10.2018

Obszar realizacji:

woj. świętokrzyskie

 • powiat kielecki
 • powiat konecki
 • powiat skarżyski

Wartość projektu:

1 221 492,67 PLN

Dofinansowanie:

1 099 343,40PLN

Projekt „Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu” realizowany jest przez PRETENDER Adrian Wronka z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 173 lok 102, 90-447 Łódź, w ramach Osi Priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 08.04 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.