Kto może wziąć udział?

W projekcie „Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu” mogą wziąć udział osoby, które spełniają następujące kryteria:

 • osoba złożyła oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego wsparcia z innych projektów EFS współfinansowanego z UE
 • osoba ucząca się, pracująca lub zamieszkująca w powiecie kieleckim/koneckim/skarżyskim
 • osoba w wieku 25 lat i więcej
 • osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem na poziomie max ISCED 3), tj. szkoła zawodowa, liceum, technikum
 • osoba, która wykazuję brak znajomości języka angielskiego poniżej A1 lub brak znajomości (śladowa znajomość) obsługi komputera.
 • osoba z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem/ podniesieniem swoich kwalifikacji / kompetencji w obszarze języka angielskiego lub obsługi komputera na poziomie podstawowym

Na dodatkowe punkty w procesie rekrutacji mogą liczyć osoby:

 • osoby w wieku 50+ – 2 pkt.
 • osoby niepełnosprawne – 2 pkt.
 • osoby zamieszkujące tereny wiejskie – 1 pkt.
 • osoby pozostałe bez zatrudnienia (osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo) – 2 pkt.
 • osoby, których dochód netto na członka rodziny nie przekracza 800 zł – 1pkt

Szczegółowe informacje na temat REKRUTACJI uzyskasz pisząc do nas poprzez formularz kontaktowy z boku strony.