Jak się zgłosić?

Aby zgłosić się do Projektu należy zapoznać się z Regulaminem projektu, a następnie wypełnić wymagane dokumenty, w tym m.in. formularz zgłoszeniowy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie ”Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu” zobowiązane są dostarczyć formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi oświadczeniami oraz wypełnioną ankietą motywacji udziału w projekcie. Dokumenty można dostarczyć do biura projektu w oryginałach, lub w formie elektronicznej.

Do dalszego procesu rekrutacyjnego brane będą tylko kompletne zgłoszenia, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą wypełnienia. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do udziału w projekcie.

W czasie rekrutacji dokonana zostanie wstępna weryfikacja zgłoszeń (pod kątem poprawności i kompletności złożonych dokumentów) – w przypadku braków kandydaci będą mieli możliwość uzupełnienia dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decyduje pozycja na liście rankingowej

W celu zapewnienia ciągłości projektu stworzona zostanie lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie, zastąpimy go osobą z listy rezerwowej lub przeprowadzimy dodatkowy nabór. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane UP listownie lub telefonicznie. Lista UP zostanie wywieszona w biurze projektu oraz podana na stronie www.

Rekrutacja w projekcie prowadzona będzie z zachowaniem równości szans, płci i dostępu dla osób z niepełno sprawnościami.

Beneficjent informuje, iż zgodnie z zaakceptowaną aktualizacją wniosku o dofinansowanie Uczestnik / Uczestniczka projektu może przystąpić do egzaminu zewnętrznego TELC / ECCC lub równoważnych.

Załączniki