Treść artykułu

Wyniki Zapytanie ofertowe 2/RPSW/2018

Kategoria Aktualności

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,  pt. „Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu” nr RPSW.08.04.02-26-0015/17, na terenie województwa świętokrzyskiego (powiat: konecki, kielecki, skarżyski), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 08. Rozwój Edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania 08.04 Kształcenie ustawiczne dla osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, PRETENDER Adrian Wronkainformuje o wynikach procedury wyboru wykonawcy dot. świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia bezstronnych międzynarodowych egzaminów certyfikujących potwierdzających zdobycie przez Uczestnika projektu poziomu biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz Załącznikiem nr XV do Regulaminu Konkursu nr RPSW.08.04.02-IZ.00-26-124/17 na poziomie A2 z języka angielskiego dla 312 uczestników projektu.

Wyniki:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1133618

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *