Treść artykułu

Wyniki zapytania ofertowe 3/RPSW/2018 – v1

Kategoria Aktualności

W związku z realizacja projektu pt. „nr RPSW.08.04.02-26-0015/17, na terenie województwa świętokrzyskiego (powiat: konecki, kielecki, skarżyski), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 08. Rozwój Edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania 08.04 Kształcenie ustawiczne dla osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, PRETENDER Adrian Wronkainformuje, iż dokonał wyboru wykonawcy dot. świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia bezstronnych egzaminów na poziomie A (ECCC lub równoważnych zgodnych z ramami kwalifikacji DIGCOMP) potwierdzających nabycie przez uczestników projektu kompetencji DIG COMP obejmujących wszystkie z 5 obszarów i 21 kompetencji, w ramach projektu obejmującego 216 uczestników projektu oraz zgodnie z załącznikiem nr XIV do Regulaminu Konkursu nr RPSW.08.04.02-IZ.00-26-124/17.

Wyniki:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1133697#

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *